Vedtægter

Vedtægter

Foreningen Hejsager Strandïs love


§ 1. Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er: "Foreningen Hejsager Strand", og har hjemsted i Haderslev Kommune.


§ 2. Foreningens formål

Foreningens formål er at søge tilvejebragt de bedst mulige forhold ved stranden, specielt med hensyn til veje og stier, samt renholdelse.

Endvidere agtes afholdt enkelte selskabelige sammenkomster.


§ 3. 

Medlemsret.:

Enhver ved Hejsager strand fastboende eller sommerhusbeboer kan optages i foreningen.

Der kan optages passive medlemmer.

Udmeldelse skal ske skriftlig til bestyrelsen.


§ 4

Kontingent: Fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Kontingentet betales forud.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Regnskabet revideres af de valgte revisorer og forelægges den ordinære generalforsamling underskrevet af kassereren og revisorerne.

Bestyrelsen kan slette et medlem, der er mere end et _ år i restance med betaling af kontingent.

Foreningens midler må kun anvendes i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf samt udgifter, så som porto - tryksager - m.m.


§ 5

Generalforsamling:

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned, og indvarsles mindst 8 dage forinden ved arvetering i de lokale aviser.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og sagerne afgøres ved almindelig stemmeflertal.

Ethvert fremmødt medlem, der ikke er i restance med kontingent, har stemmeret.

Lovændringer, der kun kan finde sted på en generalforsamling, skal dog vedtages med mindst 2/3 majoritet.

Lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig ved de fremmødte antal stemmer.


§ 6

Bestyrelsen:

Til at lede foreningens anliggender vælger generalforsamlingen en bestyrelse, der består af en formand og 4 bestyrelsesmedlemmer.

Formanden vælges særskilt for 1 år ad gangen - de øvrige bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen og vælger næstformand, kasserer og sekretær.

På generalforsamlingen vælges 2 suppleanter til bestyrelsen og 2 revisorer samt et fornøjelsesudvalg på 2-3 medlemmer, alle for 1 år ad gangen.

Fornøjelsesudvalget kan dog supplere sig med interesserede medlemmer.